اگه از من بپرسى "آدما چند بار تو زندگیشون عاشق میشن"

بهت میگم دو بار!

اولین بار برمیگرده به سالهایى که از زندگى هیچ چیز نمیدونى.

تو روزهاى بین نوجوونى و جوونى، یکى میاد و بهت چیزى رو میده که هیچوقت نداشتیش.

اگه از من بپرسى چى؟

بهت میگم: "دلتنگى".

تو براى اولین بار، یک غریبه رو قدر خانوادت دوست دارى

...

دومین بار، مثل اولین بار نیست چون اینبار تصمیمِ تو تماماً قلبى نیست.

تو بزرگ شدى و یاد گرفتى عقلانى تر تصمیم بگیری.

خوب میدونى دل بستن به آدمِ اشتباهى یعنى چى.

سخت تر اعتماد میکنى، سخت تر عواطفت رو نشون میدى چون قبلا یک بار عمیقا از احساساتت ضربه خوردى


از حرفایی که بهت زدم میشه اینطور برداشت کرد که آدما یه بار با قلبشون عاشق میشن و یکبار با عقلشون.

پس اگه عشق دوم کسى شدى، باید بدونى که اعتماد کسى رو جلب کردى که اساسا اعتماد براش کار راحتى نیست.

انتخاب معصومانه ى کسى شدى که فکر میکنه تو بعد یک اشتباه، بهترین انتخابِ ممکنى.

برای همینه که اگر از من بپرسى کدوم عشق ارزشش بیشتره؟

بهت میگم عشق دوم، از عشق اول اگر ارزشش بیشتر نباشه، کمتر هم نیست