صدای بارون بوی خاک نم خورده
میشه حسش کرد این آرامشو.....