ماهور:زندگی که توش ی گم شده بودم
... شاید خوشبختی واقعی در این است که باور کنیم که خوشبختی را برای همیشه از دست داده‌ایم،
فقط آن وقت می‌توانیم بی‌امید یا هراس زندگی کنیم،
فقط در آن زمان می‌توانیم از شادی‌های ناچیز که بیش از هر چیز دیگر دوام می‌آورند، لذت ببریم...