ماهور:زندگی که توش ی گم شده بودم
بامن حرف بزن اینکه نباشی نبینمت دوای دردمان نیست...