چشمای تو یعنی آیینه ی خودم من بی چشای تو 

شاعرنمیشدم

حستو ازم نگیر که از هوای تو بگم من ترانه خون شدم که از 

چشای تو بگم چشمای توغزل سکوت تو یه مثنوی من حافظم اگه ترانمو تو بشنوی جز توخیال تو سفر نمیکنم زیباتر از تورو باور نمیکنم...

روزبه بمانیماه من