تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی

از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی