وقتی باران هم یک نشانه  است
وتوچه میدانی که من همانم ...