و من 

معمولی ترین دختر شهرم 

که عجیب ترین عاشقی کردن را بلدم...