نوشت ....!! بامن حرف بزن اینکه نباشی ،نبینمت،نبویمت دوای دردمان نیست