"شکل آب" برنده جایزه #اسکار ۲۰۱۸ به عنوان بهترین فیلم شد. 

گیلیرمو دل تورو، برای "شکل آب" اسکار بهترین کارگردانی را گرفت.

جایزه بهترین موسیقی فیلم نیز به الکساندر دسپلت رسید که موسیقی متن این فیلم را ساخته است...


📽 The Shape of Water