سال که "نو" شد

پاک کنید افکارتان را از کینه ها

ببخشید به وسعتِ قلبتان،

تمامِ آنهایى را که خاطرتان را مکدر کرده اند

سال "نو" را بهانه کنید براى "نو" شدنِ خودتان

عاشق شوید اما درست عاشق شوید

عاشقى کنید اما با اهلش عاشقى کنید

پدرتان را

مادرتان را

بیاورید اولِ تمامِ اولویتهاى زندگیتان

دعایشان اگر نباشد،

فقط درجا میزنیم،رسیدنى در کار نیست