Asminall

🔹اگر یک جلد کتاب بخوانید ممکن است به کتاب خواندن علاقه مند شوید.

🔸اگر دو جلد کتاب بخوانید حتما به کتاب خواندن علاقه مند می شوید.

🔹اگر سه جلد کتاب بخوانید به فکر فرو می روید.

🔸اگر چهار جلد کتاب بخوانید در خلوت با خودتان حرف می زنید.

🔹اگر پنج جلد کتاب بخوانید سیاهی ها را سفید و سفیدی ها را سیاه می بینید.

🔸اگر شش جلد کتاب بخوانید نسبت به خیلی عقاید و نظرات بی باور میشوید و به توده های مردم و باورهایشان خشم می گیرید.

🔹اگر هفت جلد کتاب بخوانید کم کم عقاید و نظرات جدید پیدا می کنید.

🔸اگر هشت جلد کتاب بخوانید در مورد عقاید جدیدتان با دیگران بحث می کنید.

🔹اگر نه جلد کتاب بخوانید در بحث ها یتان کار به مجادله می کشد.

🔸اگر ده جلد کتاب بخوانید کم کم یاد می گیرید که با کسانی که کمتر از ده جلد کتاب خوانده اند بحث نکنید.

🔹اگر صد جلد کتاب بخوانید دیگر با کسی بحث نمی کنید و سکوت پیشه می گیرید.

🔸اگر هزار جلد کتاب بخوانید آن وقت است که یاد گرفته اید دیگر تحت تاثیر مکتوبات قرار نگیرید و با مهربانی در کنار دیگر مردمان زندگی می کنید و اگر کمکی از دستتان بر بیاید در حق دیگران و جامعه انجام میدهید و در فرصت مناسب سراغ کتاب هزار و یکم میروید...